Z dnešného evanjelia Rasťa Dvorového

Učiteľ nám dnes hovorí: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov, neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“ (Mt 5.17 až 19).

Rastislav Dvorový
Ilustračný obrázok k článku Z dnešného evanjelia Rasťa Dvorového
Zdroj: Bardejovský Reportér

On neničí zákon. V skutočnosti slovo, ktoré sa tu používa, nie je zrušiť, ale zničiť. S Ježišom začína nový vzťah s Bohom, ktorý už nepotrebuje Mojžišovu legislatívnu výchovu, pretože je založený na podobnosti Otcovi. V tomto zmysle sa Ježiš dištancuje od náboženskej skúsenosti Izraela založenej na zachovávaní ľudských predpisov a ukazuje cestu k autentickej tradícii, skúsenosti, ktorá má svoj pôvod v Bohu. Takže už netreba vymýšľať ľudské prikázania, ktoré sa často dostávajú do rozporu s Božím právom. (viď napr. Mt 7,9–13: dar pre chrám, ktorý je viac než povinnosti voči rodičom).

Ani otrocky zachovávať stále platné zvyky, ale všetko znova priviesť k Božiemu zjaveniu, bez toho, aby sa zamieňalo za zákony nie vymyslené ľuďmi v priebehu storočí. Osobné názory, ľudské interpretácie, zvyky a tradície hoci aj dobré, nesmú byť povýšené na úroveň Božieho Slova.

Miesto toho však to isté Božie Slovo bolo často manipulované, mystifikované, či zneužívané ako nástroj moci, vládnutia a útlaku. Dokonalosť v Kristovi, ktorá už nepotrebuje Zákon, nás privádza k dokonalosti v láske. V láske však už niet miesto pre legislatívne zastrašovanie a nátlak, pre vonkajšie nariadenia a záväzky, pre dôsledky v prípade pristúpenia pravidla. Naopak, kto miluje, nie len plní Zákon, ale ho prevyšuje, dávajúc svoj život z lásky k druhému, presne podľa Ježišovho príkladu.

Evanjelium podľa Matúša Mt 5, 17–22

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: „Nezabiješ!“ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: „Hlupák,“ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: „Ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa.“

Rastislav Dvorový (44) je katolícky kňaz, pochádza z Košíc. Ako kaplán pôsobil vo Svidníku, Jenkovciach a Prešove. Po štúdiách v Ríme bol misionárom na Ukrajine. V misijnom seminári v Izraeli vyučuje bohoslovcov. Venuje sa aj sprievodcovstvu na púťach.

Zdroj: Bardejovský Reportér

Odporúčame