Sobota 20. júl 2019 Iľja/Eliáš
Mário Hudák Správy

Ochranári zablokovali ťažbu, tisíce ľudí chcú zachrániť Čergov

Lesoochranári tvrdia, že štátne lesy ťažia v Čergove ilegálne, na súkromných pozemkoch a že poškodzujú biotopy európskeho významu. Lesníci aj ministerstvo to odmietajú.

Ilustračný obrázok k článku Ochranári zablokovali ťažbu, tisíce ľudí chcú zachrániť Čergov
Zdroj: LOZ VLK

ČERGOV/BARDEJOV. Ochranári minulý týždeň upozornili na výrub a zablokovali ťažbu v oblasti riečky Ľutinka nad obcou Majdan (okres Prešov) v Čergovskom pohorí. Katarína Grichová z VLK-a informovala, že ťažba ničí biotopy európskeho významu a európsky ohrozené druhy živočíchov.

Ide predovšetkým o vtáky, ktoré hniezdia v dutinách, ako ďatle a sovy, ktoré na tomto území žijú. Ťažba tiež znižuje akumulačnú a retenčnú schopnosť územia a zvyšuje riziko povodní.

Zachráňme Čergov

„Podali sme dve trestné oznámenia na Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, lesný závod Prešov. Jedno pre porušovanie majetkových práv a druhé pre poškodzovanie biotopov európskeho významu. Plus išlo podanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Košiciach,“ povedal v piatok pre Bardejovský Reportér, šéf Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Juraj Lukáč.

„Paralelne s tým beží výzva pre vládu, v ktorej žiadame aby zabezpečila zmenu lesného hospodárskeho plánu pre pohorie Čergov tak, aby kľúčové závery horských dolín s mimoriadne dôležitou vodoochrannou funkciou ostali neporušené, bez ťažby a pomáhali chrániť ľudský majetok a ľudské životy.“

Zdroj: LOZ VLK

Vzácne európske biotopy

„Padajú hniezda ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, muchárika bielokrkého i červenohrdlého, ničí sa biotop mloka karpatského i kunky žltobruchej, medveďa i vlka. Padajú dvestoročné jedle a buky. Štátne lesy začali rúbať na Čergove posledné prirodzené jedľové bučiny,“ tvrdia lesoochranári z VLK-a.

Výzvu „Zachráňme Čergov“ adresovanú vláde, podpísalo na internete za niekoľko dní viac ako 5-tisíc ľudí. Lesoochranári tvrdia, že na mieste ťažby vlastnia pozemky a že niektoré z porastov v ktorých sa ťaží zasahujú aj do ich súkromného lesa na Čergove, takže štátne lesy musia ťažbu s nimi, ale aj s inými vlastníkmi, ktorí o tom nevedia, nutne konzultovať vopred, no nerobia tak.

Zdroj: LOZ VLK

Lesníci: Klamú a obmedzujú

„Vyššie uvedené tvrdenia, ktoré uvádza Lesoochranárske zoskupenie VLK sú len hypotézy, ktoré sa nezakladajú na žiadnych odborných podkladoch. Lesoochranárske zoskupenie uvádza nepravdivé údaje, že Lesy SR ťažia na ich pozemkoch. Z ich strany dochádza k blokovaniu a obmedzovaniu riadneho obhospodarovania lesa,“ reaguje vo svojom stanovisku riaditeľ Odštepného závodu Prešov, Lesy SR, Jozef Krochta.

„Štátne lesy začali na Čergove rúbať posledné prirodzené jedľové bučiny.“

„Ťažbovú činnosť v pohorí Čergov realizujeme v súlade s platnými plánmi starostlivosti o lesy (PSOL), na lesných pozemkoch, ktoré sa obhospodarujú v zmysle platnej legislatívy. Jedná sa o pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, prípadne o pozemky neznámych vlastníkov, ktoré spravujeme na základe nájmu zo zákona. Výrub na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve resp. spoluvlastníctve Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, nerealizujeme.

Zdroj: LOZ VLK

Bezzubí ochranári

„Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove nemá priamu možnosť, ani nástroj ovplyvniť výšku ťažby. Takto je momentálne nastavená legislatíva,“ hovorí ku kauze Beáta Forintová, riaditeľka Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove.

„Štátna ochrana prírody (ŠOP SR) pripomienkuje v procese tvorby pripravované programy starostlivosti o les, ktoré de nujú kde a koľko sa má ťažiť. Naše pripomienky však vôbec nemusia byť akceptované. Naše právomoci v tomto smere sú teda veľmi obmedzené a náš reálny vplyv na ťažbu dreva v súčasnosti závisí neraz na osobných vzťahoch a komunikácií našich pracovníkov s obhospodaro­vateľmi lesov, či zhotoviteľmi programov starostlivosti o les,“ dodáva Forintová.

Šetrná obnova

„Oceňujeme záujem Lesoochranárskeho združenia VLK (LOZ VLK) o ochranu prírody, máme však za to, že ani v občianskych aktivitách nemožno opomínať odbornosť a zákonnosť. Agrorezort upozorňuje, že v prípade Čergova, VLK preukázateľne uvádza nepravdivé informácie,“ komentuje situáciu štátny radca Michal Feik z komunikačného a marketingového odboru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

„Lesy SR realizujú v danej lokalite obnovu lesa, ktorá prebieha šetrným spôsobom, pričom stromy slúžiace na hniezdenie vzácnych druhov vtáctva budú zachované na celej ploche. Opatrenia prebiehajú v súlade s platným plánom starostli vosti o les, ktorý bol pripravený za účasti odborníkov a verejnosti,“ dodáva Michal Feik.

Zdroj: LOZ VLK

Jadro sporu

Podľa Lukáča je problém identifikácie územia a jadro vlastníckeho sporu v tom, že lesníci hovoria o inom území a nemajú úplné informácie o vlastníckych právach na nimi určenom ťažobnom území. Niektorí vlastníci pozemkov sú aj z okresu Bardejov. O tom, že sa na ich pozemkoch ťaží, sa dozvedeli až teraz.

„Štátne lesy jednoducho zneužívajú svoje dominantné postavenie a nikto, vrátene nich samých, poriadne nevie, kde a ako sa ťaží. Ničí sa pritom jeden z posledných nádherných biotopov európskeho významu,“ dodáva Juraj Lukáč.

Zdroj: Bardejovský Reportér