O čom rokovali poslanci bardejovského Mestkého zastupiteľstva?

Mestký účet skončil s prebytkom. Poslanci schválili navýšenie rozpočtu o viac ako tri milióny eur. Poslankyňa rasisticky prirovnala Rómov k potkanom a napriek tomu bola schválená ako prísediaca na súde.

Ilustračný obrázok k článku O čom rokovali poslanci bardejovského Mestkého zastupiteľstva?
Zdroj: Bardejovský Reportér

BARDEJOV. Uplynulý týždeň sa v zasadačke Mestského úradu konalo 30. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 23 prítomných poslancov schválilo program zasadnutia. Medzi tradičné body programu patril návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta a jeho nakladanie.

Poslanci prebrali záverečný účet mesta a jeho finančné usporiadanie za uplynulý rok. Prešli si výročnou správou o hospodárení podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, podniku Bapos a Základnej umeleckej školy Michala Vileca.

Vedúci oddelenia ekonomiky Miloš Mikula (nezávislý) v krátkosti zhrnul minuloročné výsledky hospodárenia mesta. Odznelo aj, že tento rok je mimoriadne skorý termím predkladania záverečného účtu.

Pozivívnou správou bolo zhodnotenie výsledku dane z príjmu fyzických osôb, ktorý medziročne dosiahol nárast o 7,5%. Pri plnení rozpočtovaných vlastných príjmov z miestnych daní a poplatkov v roku 2017 je priaznivé najmä plnenie daní z nehnuteľností, ktorý narástol o viac ako 8%. Odpadové hospodárstvo skončilo s prebytkom 3,4-tisíc eur.

Z minuloročných kapitálových grantov najviac tvoril grant na opravu mosta v Dlhej Lúke, granty na zníženie energetických nákladov administratívnych budov Baposu a mestkého úradu, a každoročná dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

Zastavil sa medziročný nárast pohľadávok. „Podporili sme 63 neziskových subjektov sumou 326-tisíc eur, z toho suma na prevádzku futbalového štadióna predstavovala 190-tisíc eur," zhodnotil Mikula.

Poslanec Martin Šmilňák (nezávislý). / Zdroj: Bardejovský Reportér

Tojmiliónová zmena rozpočtu

O rozsiahlešiu diskusiu sa postaral jedenásty bod programu, ktorý sa týkal návrhu na zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2018. Vedúci oddelenia ekonomiky Miloš Mikula (nezávislý) zhodnoti, že ide o najväčšiu zmenu rozpočtu za posledných dvadsať rokov. Presné navýšenie je o 3,158 milió­nov eur.

Viceprimátor Vladimír Savčinský (SDKÚ-DS) v rozprave vystúpil a kladne zhodnotil 1,4 milónový hotovostný prebytok hospodárenia. Celkový majetok mesta stúpol o dva milióny.

„Zažil som v našom meste hospodársku krízu, ale teraz sa nám nie len darí zabezpečiť chod všetkých organizácií, ktoré patria pod mesto, ale sme schopní finančné prostriedky aj ušetriť. Takýto vysoký prebytok a taká dobrá ekonomická situácia v meste Bardejov nebola, čo ja pamätám,“ konštatuje Savčinský.

V rozprave vystúpil poslanec Martin Šmilňák (nezávislý) s výhradami voči tejto zmene rozpočtu. „Predpokladáme, že nárast z príjmu fyzických osôb bude o 14%. Ide však len o predpoklad. Je to podľa mňa nereálne. Ušetrili sme 900 eur, ale v rezervnom fonde si nenechávame nič. Namiesto toho navýšujeme rozpočet. Máme záväzky voči dokončeniu futbalového štadiónu, ktoré sa môžu vyšplhať aj na pol milóna eur. Prehrali sme súd ohľadom budovy Strediska obchodu a služieb (SOS) v Bardejovských Kúpeľoch. Riziko vidím aj v našich športoviskách. Športová hala je v dezolátnom stave. V blízkej dome budeme musieť investovať aj tam. Som za rozvoj mesta, ale som len rozumne opatrný."

Vedúci oddelenia ekonomiky Miloš Mikula (nezávislý). / Zdroj: Bardejovský Reportér

„Oceňujem brilantné vystúpenie poslanca Šmilňáka. Napriek tomu mám na zmenu rozpočtu odvážnejší pohľad. Vzniká obava či je mestská samospráva schopná zvládnuť ciele, ktoré si dáva. Chceme skvalitniť život Bardejovčanom. Keby sme si ponechali konzervatívny prístup, tak do leta toho roku nebudeme mať krytú plaváreň, nebudeme mať kruháč, nezačne sa upravovať nešťastné okolie Tople, nemali by sme cyklochodníky a môžem takto pokračovať. Neideme do rizík, ktoré by toto mesto nezvládlo,“ vyjadril sa Savčinský (SDKÚ-DS).

„Každá zmena rozpočtu vždy vyvoláva nejaké reakcie. Vy si fakt myslíte, že ja podpíšem akúkoľvek zmluvu, ak nebude krytá dostatočnými finančnými zdrojmi? Odporúčam zmenu rozpočtu schváliť,“ na záver konštatuje primátor mesta Boris Hanuščak (SMER-SD).

Nakoniec 3-miliónové navýšenie bolo poslancami schválené. Päť poslancov sa hlasovania zdržalo. Proti zmene rozpočtu zahlasoval iba poslancec Milan Pilip (nezávislý).

Okrem iného poslanci schválili stotisícový úver na financovanie investičnej akcie rekonštrukcie lesnej cesty Mníchovský potok.

Štefan Dreveňák, občan mesta. / Zdroj: Bardejovský Reportér

Občan verzus poslankyňa

V štrnástom bode programu sa schvaľovala Voľba prísediacich na Okresnom súde na roky 2018 až 2022. Do tejto funcie bolo zvolených desať mien.

V rozprave k tomuto bodu vystúpil obyvateľ mestkej časti Poštárka Štefan Dreveňák: „Kedže sa rozhoduje o prísediacich, ktorý by podľa zákona mal mať dôstojnosť a nestrannosť. Pred dvoma rokmi vznikla slovná prestelka medzi mnou a poslankyňou mestského zastupiteľstva Evou Kučovou (SMER-SD), ktorá má byť zvolená ako prísediaca na súde. Napísal som článok ohľadom zrušenia Centra voľného času (CVČ) v Bardejove. Poslankyňa Kučová sa vyjadrila že „ňaňovi“, ako som sa o primátorovi vyjadril, nesiaham ani po členky. Nemám si vraj obtierať ústa o jeho meno a radšej sa mám postarať o to, aby moji súkmeňovci nerobili neporiadok. Aby sa správali ako ľudia a nie ako potkany. Myslíte si, že je v poriadku, aby sa mestský poslanec takto vyjadroval? Myslíte si, že bude v pozícii prísediaceho na súde naozaj nestranný?“

Poslankyňa Eva Kučová (SMER-SD). / Zdroj: Bardejovský Reportér

Poslankyňa Eva Kučová (SMER-SD) potvrdila Dreveňákové slová a zároveň dodala, že sa za to ospravedlňovať nebude.

„Pani poslankyňa Kučová nehnevajte sa, ale za xenofóbne a rasistické vyjadrenia sa neospravedlniť je priveľa. Páni poslanci bolo by veľkou cťou, aby ste aspoň toto zahlasovali poriadne,“ v rozprave vystúpil občan mesta Adam Dzamba.

Do diskusie sa zapojil aj primátor Boris Hanuščak (SMER-SD): „Slušnosť nepotrebuje zmenu, zmenu potrebuje neslušnosť.“

Následne poslanec Milan Pilip (nezávislý) navrhol aby sa o kandidátoch vo voľbe prísediacich na súde hlasovalo samostatne. Návrh nebol úspešný. Aj za štrnásty bod programu zastupiteľstva bolo kladne zahlasované.

Adam Dzamba, občan mesta. / Zdroj: Bardejovský Reportér

Partnerstvo s mestom Lijiang

Šestnástym bodom programu bol návrh na uzatvretie partnerskej spolupráce s mestom Lijiang v Číne, ktoré je tiež zapísané v zozname UNESCO. Poslanec Martin Šmilňák (nezávislý) v rozprave vystúpil, že o tom meste nič nevie. Na to mu odpovedal viceprimátor Savčinský (SDKÚ-DS) aby si potrebné informácie našiel na internete.

„Komisia odporúča neschváliť toto partnerstvo. Nevidí dostatočnú väzbu tohto partnerstva s takto vzdialeným mestom v porovnaní s nákladmi. Zároveň sa komisia zamýšľala na zložení delegácie, ktorá navštevuje takéto partnerské mestá,“ vyjadril sa Juraj Bochňa (nezávislý).

Do diskusie ohľadom partnerstva sa zapojili viacerí poslanci, ale nakoniec aj tento bod programu schválili. V takomto partnerstve vidí samospráva potenciál ohľadom posilnenia cestovného ruchu v Bardejove a možnosť prípadných investícii z čínskej strany.

Anna Göblová, novozvolená riaditeľka Centra sociálnych služieb. / Zdroj: Bardejovský Reportér

Rýchly postup zvolenia novej riaditeľky

Posledným bodom hlasovania bol Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Riaditeľka Centra sociálnych služieb na Wolkerovej ulici Anna Kurillová písomne požiadala o uvoľnenie z funkcie z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Na jej funkciu mestské zastupiteľstvo navrhlo Annu Göblovú.

Poslancovi Pilipovi (nezávislý) sa tento rýchly postup nepozdával „Prečo nebol vypísaný konkurz na takúto pozíciu. Prečo nedostali šancu aj iní?“

Na to vystúpila samotná Anna Göblová, ktorá sa zúčastnením predstavila a oboznámila ich o svojom profesijnom živote.

„Nezpochybňujem. Ale ako principiálny demokrat budem hlasovať proti, pretože ide o verejnú funkciu a na tú je potrebná verejná súťaž," konštatuje Milan Pilip.

Aj za tento bod sa zahlasovalo v prospech Anny Göblovej, novej riaditeľke Centra sociálnych služieb.

Zdroj: Bardejovský Reportér