Komunitná nadácia Bardejov vyhlásila grantový program

Cieľom programu je podpora občianskych aktivít, ktoré robia život bardejovčanov atraktívnejším a kvalitnejším.

Ilustračný obrázok k článku Komunitná nadácia Bardejov vyhlásila grantový program
Zdroj: Bardejovský Reportér

BARDEJOV. Komuntitná nadácia Bardejov (KNBJ) vyhlásila grantový program A(tra)ktívny Bardejov. Cieľom programu je podpora občianskych aktivít prispievajúcich k výraznejším zmenám v meste zatraktívňujúcim a skvalitňujúcim život obyvateľov Bardejova.

Program podporuje aktivity, ktoré zaktivizujú obyvateľov mesta alebo jeho časti k spoločnej realizácii projektu, výsledkom ktorého bude pozitívnejší prístup k svojej komunite a kvalitatívna zmena v ich živote, predovšetkým v:

 • spoločnom trávení voľného času s ostatnými členmi komunity (sídliska, mestskej časti a pod.), so svojimi rovesníkmi, resp. ďalšími spoluobčanmi mesta,
 • aktívnejšom prístupe obyvateľov mesta, resp. jeho časti kmiestnemu verejnému životu, darcovstvu a filantropii,
 • rozšírení rozmanitosti doterajšieho života obyvateľov mesta alebo určitej skupiny obyvateľov v kultúrnej, spoločenskej, environmentálnej i sociálnej oblasti.

Spôsob hodnotenia projektov a získanie grantu

Podporené môžu byť maximálne štytri najlepšie projekty vyhodnotené Grantovou komisiou KNBJ. Okrem nich program umožní podporiť aj jeden projekt podaný predkladateľom z obcí okresu Bardejov. Takýto projekt je možné realizovať aj mimo územia mesta Bardejov. Predložené projekty posudzuje grantová komisia nadácie na základe hodnotiacich kritérií, ktoré sú súčasťou tejto výzvy.

Následne Správna rada KNBJ schváli maximálne 4 projekty do záverečného kola. O výšku grantu sa budú v záverečnom kole 22. apríla 2018 uchádzať vybraní žiadatelia o grant prostredníctvom filantropickej aktivity pod názvom Benefičný beh za A(tra)ktívny Bardejov, organizovanej Komunitnou nadáciou Bardejov v rámci tohto grantového programu.

Bežci si vyberú projekt za ktorý budú behať. Ich štartovné sa stane súčasťou grantu pre nimi vybraný projekt.

Minimálna výška štartovného je 10 eur. Každý bežec môže získavať finančnú podporu pre projekt za ktorý bude behať aj od iných fyzických a právnických osôb.

1 euro zo štartovného za každého bežca bude použité na réžiu programu. Komunitná nadácia prispeje ku každému získanému euru od bežcov pre každý zo súťažných projektov (po odrátaní 1 eura za bežca) svojím vlastným eurom, maximálne do výšky 500 eur/ projekt.

Maximálna výška takto získaného grantu nie je obmedzená. Minimálna výška grantu, o ktorý sa môže žiadateľ uchádzať v tomto grantovom programe je 500 eur. Finančná, resp. nefinančná spoluúčasť žiadateľa je min. 10 % z takto získanej výšky grantu.

Predloženie projektu je podmienené osobnou konzultáciou žiadateľa s pracovníkom KNBJ.

Uzávierka predkladania projektov do kancelárie KNBJ na Radničnom námestí 21 je do stredy 21. februára. Trvanie jednotlivých projektov je maximálne 7 mesiacov od podpísania zmluvy o pridelení grantu. Začiatok realizácie projektu sa má uskutočniť najskôr od 1. mája 2018. Ukončenie je stanovené najneskôr do 30. novembra 2018.

PREDKLADATEĽOM PROJEKTU MỐŽU BYŤ:

 • občania alebo neformálne skupiny občanov,
 • mimovládne neziskové organizácie, napr. občianske združenia, nadácie a pod.
 • inštitúcie zriadené štátom alebo samosprávou (domovy dôchodcov, školy, osvetové strediská, knižnice, atď.),
 • cirkevné inštitúcie.

Zisková – podnikateľská organizácia nemôže byť žiadateľom o grant.

GRANTY SÚ URČENÉ NA:

 • krátkodobé, dlhodobejšie, resp. opakujúce sa aktivity bez vymedzenia oblastí,
 • jednorazovú podporu aktivít prebiehajúcich vlokalite mesta alebo jeho bezprostrednej blízkosti, ktorých výsledok bude pre cieľovú skupinu, resp. komunitu prínosom z dlhodobého hľadiska.

GRANTY NIE SÚ URČENÉ NA:

 • honorár pre koordinátorov projektu,
 • spätné financovanie projektov,
 • individuálne výskumné pobyty, štipendiá,
 • kapitálové vklady,
 • prevádzkové náklady a ostatné osobné náklady je možné hradiť len vo výnimočných prípadoch,

  a to len ak priamo súvisia s realizáciou projektu.

KRITÉRIOM udelenia grantu je:

 1. miera prínosu aktivity pre obyvateľov mesta, resp. jeho častí alebo určitých skupín obyvateľov,
 2. dlhodobosť kvalitatívnych zmien pozitívne ovplyvňujúcich život obyvateľov, resp. ich správanie v prospech komunity,
 3. konzultácia projektu s pracovníkom KNBJ,
 4. počet zapojených aktivistov, dobrovoľníkov,
 5. kvalita vypracovaného projektu, reálnosť rozpočtu,

Formulár na vypracovanie projektu nájdete na: www.knbj.sk. Konzultácie v kancelárii KNBJ, Radničné námestie 21 – v pracovných dňoch od 9,00 do 16,00 hod. Tel.: 0907 972 763, e-mail: knbj@bardejov.sk.

Zdroj: Bardejovský Reportér

Odporúčame